Kaskoda ne kadar kullanıyorsan o kadar öde dönemi

Esin ÇETİNEL

Artan yakıt maliyetleri, hibrit veya evden ça­lışmalardaki artış ne­deniyle araç kullanımlarında­ki azalış sigorta şirketlerini de harekete geçirdi. Artık aracını güvenli ve az kullananlara özel ürünler raflarda yerini alma­ya başladı. Aracını ayda 500 ile 1000 km gibi sınırlı kullanan­lara özel çıkartılan bu ürünler­de fiyatlar ise genişletilmiş kasko ürünlerine göre yüzde 50’lere varan oranda daha ucuz.

Ürünler ucuz ol­masına karşın kapsamları ise oldukça geniş. Ge­nişletilmiş kasko ola­rak tarif edilen tüm riskleri güvence al­tına alan klasik kasko teminat­larının neredeyse tamamı bu poliçelerde mevcut. Bu ürün­deki tek istisna sigorta şirketi­nizin belirlediği aylık kilomet­re sınırını aşmamış olmanız. Şayet tatile çıktınız veya o aya özel aracınızı belirlenen kilo­metrenin üzerinde kullanırsa­nız o aya özel indirimden ya­rarlanamıyorsunuz. Şimdilik sektörde bu ürünü çıkartan az sayıda firma var.

Aylık 500 km sınırı var

Örneğin Anadolu Sigorta aracını az kullanan müşteri­lerine özel Başka Kasko’yu çı­karttı. Geniş kapsamlı bir si­gorta ürünü olan Başka Kasko Sigortası’nın araç kullanımına bağlı fiyatlandırma özelliği sa­yesinde yılda %40’a varan fiyat avantajı sağladığını açıklayan Anadolu Sigorta Genel Mü­dür Yardımcısı Taylan Mat­kap, “Uygun fiyatı, para puan özelliği ve genişletilmiş kasko teminatlarıyla araç sahipleri­ne avantaj sağlıyoruz.

Bu ürü­nü tercih eden araç sahipleri, aylık araç kullanımlarının 500 km’den az olduğunu göstererek aylık prim taksitlerinin yüzde 40’ı kadarını para puan olarak kazanabiliyor. Bu ürünümüz, aracını çeşitli sebeplerden do­layı az kullanan ancak genişle­tilmiş kasko teminatlarından faydalanmak isteyen araç sa­hipleri için çok uygun” diyor.

İkame araç muhaf tutuluyor

Başka Kasko Sigortası şu an­da 15 yaş altı hususi otomobil­ler için düzenlenebiliyor. Te­minat kapsamı, Genişletilmiş Kasko ürününde sunu­lan teminatlar ile aynı. Bu üründe istisna ola­rak sa­dece IMM (İhtiyari Mali Me­suliyet) limiti düşürülerek asistans hizmetler kapsamın­da ise ikame aracın hariç tu­tulduğunu ifade eden Matkap, sözlerini şöyle sürdürüyor;

“Ancak diğer tüm asistans hizmetler, çekiciden valeye ge­nişletilmiş kasko ile aynı kap­samda sunuluyor. Başka Kas­ko Sigortası, satın alınırken 12 aya varan taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlarken, ara­basını az kullananlar için top­lam ödeme priminin bir aylık karşılığını %40 oranında Para Puan olarak kazanmayı sağlı­yor. Kazanılan para puanlar an­laşmalı firmalarda harcanabi­liyor.

Puan kazanabilmek için her ay Sigortam Cepte uygula­ması üzerinden kadran fotoğ­rafı yükleyerek kilometre bil­gisini bildirmek yeterli oluyor. 500 km’nin aşıldığı aylarda, o ay için müşterilerimiz puan ka­zanamasa dahi sonraki aylarda puan kazanma hakları devam ediyor. Teklif alan müşteri sayı­mıza bakarak ürüne gösterilen ilgiyi görebiliyoruz.”

Kullandığın kadar ödüyorsun

Acn TURK Sigorta aracı­nı az kullanan müşterileri için iki özel kasko ürünü çıkarttı. Bunlardan ilk Kullandığın Ka­dar Öde, diğeri ise Kaza Yapar­san Öde Kasko Sigortası…

Bu iki ürün de aracını her gün kul­lanmayanlara özel klasik geniş­letilmiş kasko ürünlerine göre daha uygun fiyatlı… Kullandı­ğın Kadar Öde ürününün ara­cını ayda 1000 km altında kul­lananlara önerilen bir poliçe olduğunu söyleyen Acn TURK Sigorta Genel Müdürü Ali Mu­rat Dişci, “Bu sigortayı yap­tıranların aracına anlaşmalı hizmet noktalarımızda yaptı­ğı mesafeyi ve sürüş kalitesini ölçen bir cihaz takılıyor.

Başta doğal afetler için alınan mi­nimum bir primi taki­ben, aylık araç kul­lanımına göre alınacak prim tu­tarlarının bil­gilendirme­si poliçe sahibine yine aylık olarak yapı­lıyor ve ödemesi alınıyor. Ara­cını az kullandığından emin olanlar için ciddi avantajlar sağlayan bir poliçe. Sürücünün Güvenli kullanımının puanlan­dırılması da yapılıyor ve güven­li sürüş yapan sigortalılara tari­feden ayrıca bir indirim yapıla­rak primler alınıyor” diyor.

Dişçi’nin verdiği bilgiye göre; bu ürünü satın alanlar aylık 500 km kullanımda %50’den başla­yan indirimlerden faydalana­biliyor. Standart bir kasko po­liçesinin ortalama yıllık 15 bin km’lik kullanımdan referans al­dığını, oysa Kullandığın Kadar Öde’de yıllık kullanımı az olan­lara ne kadar az olursa o oran­da fiyat avantajı sağladıklarını ifade eden Dişçi, “Kullanım ar­tarsa doğal olarak aylık yapılan ödemeler artıyor ancak sigorta­lının ödeyeceği yıllık prim stan­dart bir Kasko poliçesinin mak­simum %40’ından fazlasını aş­mıyor” dye konuşuyor.

Kaza yaparsan öde yüzde 40-50 daha ucuz

TURK Sigorta’nın aracını az ve dikkatli kullanan müşterilerini hedefleyen ikinci ürünü ise Kaza Yaparsan Öde Kasko… Bu ürünün muadillerine göre %40- 50 bandında daha uygun fiyatlı bir poliçe olduğunu söyleyen Ali Murat Dişci, “Bu ürünümüzde başta hesaplanan primin yarısı sigortalının arzu ettiği vadelendirme ile alınıyor ve sigortalı poliçe kapsamına göre, bir hasarı takiben tazminat talebinde bulunursa kalan prim tahsil ediliyor. Sigortalı poliçe süresince herhangi bir tazminat talebinde bulunmaz ise ilk başta ödenen prim ile poliçe sonlanmış oluyor.

Bu da ciddi bir tasarruf anlamına geliyor. Kaza Yaparsan Öde Kasko en iyi ürünümüz olan Dört Dörtlük Kasko’dan hiçbir farkı yok. Birebir bütün teminat ve asistans paketlerini kapsıyor. Çarpma, çarpışma, hırsızlık, cam kırılması, yangın, İhtiyari mali sorumluluk, Ferdi Kaza, araç çekim, ikame araç temini vb. kasko poliçelerinde yer alan tüm teminatlar poliçe içeriğinde arzu edilen limitlerle mevcut. Şu ana kadar ki satışlarımız mütevazı adetlerde kalmış olsa da portföyümüzün bu poliçe satışları da düzenli olarak artıyor” diyor.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun yeni müdürü Adıyaman oldu

Sigorta Tahkim Komisyo­nu’nda üst düzey görev de­ğişiklikleri yaşandı. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından yapılan duyuruda, Sigorta Tah­kim Komisyonu Müdürlüğü’ne Abdullah Adıyaman atandı.

İstanbul Üniversitesi Sigor­tacılık bölümü mezunu olan Abdullah Adıyaman, sırasıy­la Nişantaşı Üniversitesi İş­letme Yönetimi ve Nişantaşı Üniversitesi Bilgi Teknolojile­ri alanlarında yüksek lisansı­nı tamamladı. Sigorta sektörü­ne 2004 yılında hasar depart­manında adım atan Adıyaman, çeşitli sigorta şirketlerinin Hasar ve Teknik bölümlerinde üst düzey görevlerde bulundu. Abdullah Adıyaman, Haziran 2018’den bu güne kadar Bere­ket Sigorta ile Bereket Emek­lilik ve Hayat Şirketlerinin hasar yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı gö­revini yürüttü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx